Μέθοδοι και νέες δυνατότητες αντιμετώπισης δυσεξόντωτων ζιζανίων στις δενδρώδεις καλλιέργειες

 Γενικά

Η παρουσία των ζιζανίων στις δενδροκομικές καλλιέργειες αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι παραγωγοί. Μάλιστα, η παρουσία των ζιζανίων είναι συνεχής κατά τη διάρκεια του έτους, εξαιτίας της παρουσίας χειμερινών και εαρινών ζιζανίων στον ίδιο αγρό, ιδιαίτερα στους αρδευόμενους οπωρώνες. Για το λόγο αυτό, οι παραγωγοί είναι αναγκασμένοι να επεμβαίνουν περισσότερες από μία φορές για την απομάκρυνση των ζιζανίων. Τα κυριότερα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους και χρησιμοποιούν οι παραγωγοί για την αντιμετώπιση των ζιζανίων είναι τα μηχανικά μέσα (φρέζα, σκαλιστήρι, δισκοσβάρνα) και τα χημικά (ζιζανιοκτόνα). Όμως, τα τελευταία έτη, το πρόβλημα παρουσίας ορισμένων ειδών ζιζανίων έχει επιδεινωθεί, εξαιτίας της ανάπτυξης ανθεκτικότητας σε ευρέως χρησιμοποιούμενα ζιζανιοκτόνα των δενδρωδών καλλιεργειών.

Μηχανικά μέσα

Η κατεργασία του εδάφους που γίνεται με τη χρήση των μηχανικών μέσων διακρίνεται στην κύρια κατεργασία και τη δευτερεύουσα. Η κύρια κατεργασία γίνεται με μηχανήματα μεγάλου βάρους, όπως το αναστρεφόμενο άροτρο, το δισκάροτρο και ο σβολοκόπτης, πραγματοποιείται πριν την εγκατάσταση του οπωρώνα και αποσκοπεί κυρίως στην αναστροφή του εδάφους και το ψιλοχωμάτισμα, προκειμένου να γίνει η κατάλληλη προετοιμασία του εδάφους για τη φύτευση. Ταυτόχρονα, επιτυγχάνεται η καταστροφή των φυτρωμένων ζιζανίων και η κοπή των οργάνων αγενούς αναπαραγωγής αυτών. Σημαντικό ποσοστό αυτών των οργάνων τοποθετείται στην επιφάνεια του εδάφους, όπου καταστρέφονται εξαιτίας της χαμηλής θερμοκρασίας, της ξηρασίας και της αυξημένης δραστηριότητας των μικροοργανισμών του εδάφους. Η κατεργασία αυτή επιβάλλεται να γίνεται αρκετές φορές πριν την εγκατάσταση των δένδρων, κυρίως σε αγρούς μολυσμένους από δυσεξόντωτα πολυετή ζιζάνια. Η δευτερεύουσα κατεργασία γίνεται με μηχανήματα μικρότερου βάρους, όπως η φρέζα, η δισκοσβάρνα και ο καλλιεργητής, που αναμοχλεύουν το έδαφος σε μικρό βάθος. Πραγματοποιείται μετά την εγκατάσταση της φυτείας, με σκοπό την απομάκρυνση των ζιζανίων και τον αερισμό του εδάφους. Η μέθοδος αυτή είναι αποτελεσματική όταν τα ζιζάνια είναι μικρά (έως 5 cm) κατά την εφαρμογή, ενώ είναι λιγότερο αποτελεσματική εναντίον μεγάλων ζιζανίων, καθώς και των πολυετών ζιζανίων, για τα οποία απαιτούνται περισσότερες από μία επεμβάσεις και σε τακτά χρονικά διαστήματα. Για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, η κατεργασία του εδάφους θεωρείται συμπληρωματική μέθοδος της εφαρμογής χημικών μέσων, ώστε να αντιμετωπισθούν τα ζιζάνια που δεν καταπολεμήθηκαν από αυτά (χημικά μέσα), λόγω ενδογενούς αντοχής ή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, καθώς και αυτά που φύτρωσαν αργότερα (πέραν της υπολειμματικής δράσης του ζιζανιοκτόνου) στην καλλιέργεια.

Μέθοδοι και νέες δυνατότητες αντιμετώπισης δυσεξόντωτων ζιζανίων στις δενδρώδεις καλλιέργειες

Η αποτελεσματικότητα της κατεργασίας του εδάφους επηρεάζεται από το είδος του μέσου που χρησιμοποιείται, την εποχή εφαρμογής (ανάλογα με την εποχή μεταβάλλεται το στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων, τα είδη που αποτελούν τη ζιζανιοχλωρίδα και η υγρασία του εδάφους) και το ποσοστό υγρασίας του εδάφους. Ειδικότερα, όταν το ποσοστό υγρασίας του εδάφους είναι υψηλό, δε καταστρέφονται όλα τα ζιζάνια, αλλά ορισμένα αναβλαστάνουν μετά την εφαρμογή, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η συμπίεση του εδάφους. Η αναβλάστηση των ζιζανίων παρατηρείται και όταν την εφαρμογή ακολουθήσει βροχόπτωση.

Γενικά, τα πλεονεκτήματα της κατεργασίας εδάφους, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες μεθόδους, είναι: 1. η αποτελεσματική αντιμετώπιση των περισσότερων (ετήσιων) ζιζανίων, 2. η δυνατότητα για διαχείριση των ανθεκτικών βιότυπων των ζιζανίων, 3. η ταχύτερη εξάλειψη των σπόρων των ζιζανίων (ευνοεί το φύτρωμά τους), 4. η συμβολή στην αντιμετώπιση ορισμένων εχθρών και ασθενειών (με ενσωμάτωση των μολυσμένων φυτικών υπολειμμάτων), 5. η βελτίωση της διηθητικότητας των συνεκτικών εδαφών και 6. η βελτίωση των συνθηκών αερισμού του εδάφους, η οποία συμβάλλει στην καλύτερη ανάπτυξη του καλλιεργούμενου φυτού. Εντούτοις, η επαναλαμβανόμενη χρήση των μηχανικών μέσων έχει ως μειονεκτήματα1. την υποβάθμιση της υφής του εδάφους, 2. τη δημιουργία αδιαπέραστου στρώματος στο βάθος κατεργασίας, 3. την αύξηση της πιθανότητας διάβρωσης των επικλινών εδαφών, 4. την εξάντληση της οργανικής ουσίας του εδάφους, 5. την αύξηση απωλειών σε άζωτο (ανοργανοποίηση), 6. την απώλεια της υγρασίας του εδάφους, 7. την εξάρτηση της αποτελεσματικότητάς της από τον αριθμό των επεμβάσεων και την εποχή εφαρμογής τους, 8. την καταστροφή των επιφανειακών ριζών των φυτών, 9. τη δημιουργία πληγών στα δένδρα, που αυξάνουν την πιθανότητα προσβολών από εχθρούς και παθογόνους μικροοργανισμούς, 10. την εναπόθεση σκόνης στους καρπούς και τα φύλλα, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας των καρπών (χρώμα, γεύση) και την αύξηση των προσβολών από ακάρεα, 11. την δυσκολία στην κίνηση του ελκυστήρα κατά τις επόμενες καλλιεργητικές επεμβάσεις και 12. την αύξηση κινδύνου ζημιών από παγετό στα δένδρα.

Στα μηχανικά μέσα κατατάσσεται και η κοπή των ζιζανίων (μαχαίρι ή καταστροφέας). Η επαναλαμβανόμενη κοπή των ζιζανίων με χορτοκοπτικά μηχανήματα αποσκοπεί κυρίως στη μείωση του αριθμού των παραγόμενων σπόρων από τα ζιζάνια. Η μέθοδος αυτή πλεονεκτεί, σε σύγκριση με την επαναλαμβανόμενη μηχανική κατεργασία του εδάφους, επειδή συμβάλλει: 1. στην προστασία του εδάφους από διάβρωση, 2. στη μείωση της υγρασίας των υγρών εδαφών, 3. στη μείωση της διακύμανσης της σχετικής υγρασίας και της θερμοκρασίας του οπωρώνα, 4. στη βελτίωση του χρώματος των καρπών των μήλων (εξαιτίας της εξάντλησης του εδαφικού αζώτου κατά το στάδιο της ωρίμανσής τους), 5. στη διευκόλυνση της κίνησης του νερού και των λιπασμάτων στα συνεκτικά εδάφη, καθώς και στην παρεμπόδιση σχηματισμού αδιαπέραστου στρώματος και 6. στη διευκόλυνση της κίνησης του ελκυστήρα κατά τις επόμενες καλλιεργητικές επεμβάσεις. Εντούτοις, η μέθοδος αυτή δεν καταπολεμά πλήρως τα ζιζάνια, με αποτέλεσμα αυτά να εξακολουθούν να ανταγωνίζονται τα καλλιεργούμενα φυτά, να εκκρίνουν τοξικές ουσίες και να είναι ξενιστές επιβλαβών εντόμων και φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών. Άλλωστε, η παρουσία των ζιζανίων αυξάνει τον κίνδυνο ζημιών από παγετούς, μειώνει τη διαθέσιμη εδαφική υγρασία σε περιοχές με μικρό ύψος βροχοπτώσεων και καθιστά δύσκολη την ομοιόμορφη διασπορά των λιπασμάτων. Επομένως, η κοπή των ζιζανίων δεν πρέπει να εφαρμόζεται1. σε περιοχές με αυξημένο τον κίνδυνο παγετού, 2. στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει επάρκεια υγρασίας για την καλλιέργεια και 3. όταν τα ζιζάνια του οπωρώνα παράγουν αλληλοπαθητικές ουσίες ή είναι ξενιστές επιβλαβών εντόμων και παθογόνων μικροοργανισμών.

Η αποτελεσματικότητα της κοπής των ζιζανίων εξαρτάται από: 1. το είδος του μηχανικού μέσου που χρησιμοποιείται για την κοπή, 2. την ταχύτητα κίνησης του ελκυστήρα, 3. το ύψος κοπής από την επιφάνεια του εδάφους, 4. τον αριθμό κοπών κατά την καλλιεργητική περίοδο, 5. τα είδη των ζιζανίων, το ύψος αυτών κατά την κοπή, την ικανότητά τους να παράγουν βλαστούς από οφθαλμούς στην επιφάνεια του εδάφους και το χρονικό διάστημα που απαιτούν από την κοπή για την παραγωγή σπόρων, 6. τη σχέση πλάτους κοπής προς πλάτος που καταλαμβάνει η καλλιέργεια και παραμένει άκοπο και 7. την απομάκρυνση ή μη των κομμένων τμημάτων από τον αγρό.

Ζιζανιοκτόνα

Τα σπουδαιότερα χημικά μέσα που χρησιμοποιούνται, εδώ για αρκετά χρόνια, στις δενδροκομικές καλλιέργειες είναι τα ζιζανιοκτόνα: glyphosate, diquat, glufosinate ammonium, flumioxazine, pendimethalin, quizalofop-p-ethyl και propaquizafop. Εντούτοις, τους τελευταίους μήνες έχουν πάρει έγκριση σε δενδροκομικές καλλιέργειες και τα ζιζανιοκτόνα:  florasulam+penoxsulam, diflufanican+iodosulfuron-methyl-sodium, flazasulfuron, MCPA+glyphosate και diflufenican+glyphosate, τα οποία μπορούν να αντιμετωπίσουν ορισμένα δυσεξόντωτα ζιζάνια των δένδρων. Στη συνέχεια σχολιάζεται η αποτελεσματικότητα των παραπάνω ζιζανιοκτόνων, καθώς και οι καλλιέργειες στις οποίες έχουν έγκριση εφαρμογής.

Pendimethalin (πεντιμεθαλίν)

Το ζιζανιοκτόνο αυτό κυκλοφορεί με πολλά εμπορικά ονόματα, όπως Stomp, Pendigan, Energizer, Prowl, Activus κ.ά. Μπορεί να εφαρμοστεί στις καλλιέργειες της αμπέλου, των μηλοειδών (μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά), των πυρηνοκάρπων (ροδακινιά, κερασιά, δαμασκηνιά, βερικοκιά) και των εσπεριδοειδών (πορτοκαλιά, μανταρινιά, λεμονιά, γκρέιπφρουτ, φράπα, λιμεττία). Είναι προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο και καταπολεμεί ετήσια πλατύφυλλα και στενόφυλλα ζιζάνια. Μπορεί να εφαρμοστεί με ενσωμάτωση πριν τη φύτευση της καλλιέργειας ή μετά τη φύτευση με κατευθυνόμενο ψεκασμό ανάμεσα στα δένδρα. Στην περίπτωση της μεταφυτευτικής εφαρμογής, απαιτείται η ενεργοποίησή του στο έδαφος με βροχή ή άρδευση. Δεν εκπλύνεται σε μεγάλο βάθος και επομένως δε δημιουργεί φυτοτοξικότητα, λόγω μετακίνησης στο βάθος των ριζών των δένδρων. Δεν πρέπει να συνδυάζεται με μεταφυτρωτικά, διασυστηματικά ζιζανιοκτόνα.

Florasulam+penoxsulam (φλορασουλάμ+πενοξσουλάμ)

Το ζιζανιοκτόνο αυτό κυκλοφορεί με το εμπορικό όνομα Symbol. Μπορεί να εφαρμοστεί στις καλλιέργειες της ελιάς και των εσπεριδοειδών. Είναι προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο και καταπολεμά ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια. Εκδηλώνει ικανοποιητική δράση εναντίον των ειδών κόνυζας (ή κυπαρισσάκια, Conyza spp.). Απαιτείται η ενεργοποίησή του στο έδαφος με βροχή ή άρδευση.

Flumioxazine (φλουμιοξαζίν)

Το ζιζανιοκτόνο αυτό κυκλοφορεί με το εμπορικό όνομα Pledge. Είναι ζιζανιοκτόνο επαφής με προφυτρωτική και μεταφυτρωτική δράση εναντίον πλατύφυλλων και στενόφυλλων ζιζανίων. Εκδηλώνει ικανοποιητική δράση εναντίον της περιπλοκάδας. Μπορεί να εφαρμοστεί στις καλλιέργειες της ελιάς, της αμπέλου και των εσπεριδοειδών. Είναι από τα ελάχιστα ζιζανιοκτόνα των δένδρων που εκδηλώνει και υπολειμματική δράση στον οπωρώνα. Σε μεταφυτρωτικές εφαρμογές απαιτείται η προσθήκη επιφανειοδραστικής ουσίας (προσκολλητικό). Η ταυτόχρονη εφαρμογή του με το glyphosate πρέπει να αποφεύγεται, διότι ως ζιζανιοκτόνο επαφής, περιορίζει την μετακίνηση του διασυστηματικού ζιζανιοκτόνου (glyphosate).

Diquat (ντικουάτ)

Το ζιζανιοκτόνο αυτό κυκλοφορεί με πολλά εμπορικά ονόματα, όπως Reglone, Regalat, Quatrol, Diquell, Brice κ.ά. Είναι ζιζανιοκτόνο επαφής με δράση εναντίον πλατύφυλλων και στενόφυλλων ζιζανίων. Μπορεί να εφαρμοστεί σε καλλιέργειες εσπεριδοειδών, πυρηνόκαρπων, μηλοειδών, ακρόδρυων (αμυγδαλιά, φουντουκιά, φιστικιά, καρυδιά, καστανιά), ελιάς (ελαιοποιήσιμες) και αμπέλου. Για την αύξηση της αποτελεσματικότητάς του εναντίον πλατύφυλλων ζιζανίων με κηρώδεις ουσίες στα φύλλα (π.χ. λουβουδιά) ή στενόφυλλων ζιζανίων (π.χ. αγριοβρώμη, ήρα) συστήνεται η προσθήκη ελαίου σε δόση 200 κ.ε./στρέμμα. Επιπλέον, η προσθήκη μικρής δόσης αγρωστωδωκτόνου (π.χ. Fusilade) αυξάνει τη δράση εναντίον πλατύφυλλων ζιζανίων, πιθανώς λόγω καλύτερης εισόδου από την εφυμενίδα των ζιζανίων. Προσέτι, σε μεγάλου μεγέθους ζιζάνια συστήνεται η αύξηση του όγκου ψεκαστικού υγρού στα 60-80 λίτρα/στρέμμα, προκειμένου να γίνει πλήρη κάλυψη των αναπτυγμένων ζιζανίων. Η ταυτόχρονη εφαρμογή του με το glyphosate πρέπει να αποφεύγεται, διότι ως ζιζανιοκτόνο επαφής, περιορίζει την μετακίνηση του διασυστηματικού ζιζανιοκτόνου (glyphosate).

Glufosinate ammonium (γλουφοσινέιτ αμμώνιουμ)

Το ζιζανιοκτόνο αυτό κυκλοφορεί με το εμπορικό όνομα Basta. Μπορεί να εφαρμοστεί στις καλλιέργειες της ελιάς, της αμπέλου, των μηλοειδών, των πυρηνοκάρπων και των εσπεριδοειδών. Είναι μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο επαφής (αλλά με πολύ καλή διείσδυση στους ιστούς των ζιζανίων) και καταπολεμεί πλατύφυλλα και στενόφυλλα ετήσια ζιζάνια. Εντούτοις, εκδηλώνει πολύ καλή δράση και εναντίον πολυετών ζιζανίων όπως οι κύπερες, η περιπλοκάδα και το σολανό (γερμανός). Η συνδυασμένη εφαρμογή με το διασυστηματικό glyphosate δε δημιουργεί το φαινόμενο έντονης ανταγωνιστικής δράσης, όπως συμβαίνει με τα ζιζανιοκτόνα diquat και flumioxazine, ενώ μπορεί να αντιμετωπίσει τα ζιζάνια της οικογένειας Equisetaceae (εκουισέτουμ ή αλογοουρές ή κυπαρισσάκια).

Glyphosate (γλαϊφοσέιτ)

Το ζιζανιοκτόνο αυτό κυκλοφορεί με πολλά εμπορικά ονόματα, όπως Roundup, Meteor, Rodeo, Glyph Up Neo, Clinic, Herbolex κ.ά. Μπορεί να εφαρμοστεί στις καλλιέργειες της ελιάς, της αμπέλου, των μηλοειδών, των πυρηνοκάρπων, των ακρόδρυων και των εσπεριδοειδών. Είναι μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο και καταπολεμεί ετήσια και πολυετή, στενόφυλλα και πλατύφυλλα ζιζάνια. Η δράση του αυξάνεται με την προσθήκη θειικής αμμωνίας. Δεν πρέπει να συνδυάζεται με ζιζανιοκτόνα επαφής. Τα τελευταία έτη υπάρχουν αρκετές αναφορές και στην Ελλάδα για ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε αυτό το ζιζανιοκτόνο, ειδικότερα στα ζιζάνια κόνυζα (ή κυπαρισσάκι) και ήρα (ή τσιμένι).

Diflufenican+glyphosate (ντιφλουφενικάν+γλαϊφοσέιτ)

Το ζιζανιοκτόνο αυτό κυκλοφορεί με το εμπορικό όνομα Lenns. Μπορεί να εφαρμοστεί στις καλλιέργειες της ελιάς, της αμπέλου, των μηλοειδών, των πυρηνοκάρπων, των ακρόδρυων και των εσπεριδοειδών. Είναι μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο και καταπολεμά ετήσια και πολυετή, στενόφυλλα και πλατύφυλλα ζιζάνια. Μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα ανθεκτικότητας στο glyphosate, όχι όμως τις κόνυζες και τις ήρες.

MCPA+glyphosate (εϊμ σι πι εϊ+γλαϊφοσέιτ)

Το ζιζανιοκτόνο αυτό κυκλοφορεί με τα εμπορικά ονόματα Costel και Galaxia. Μπορεί να εφαρμοστεί στις καλλιέργειες της ελιάς, των μηλοειδών και των εσπεριδοειδών. Είναι μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο και καταπολεμά ετήσια και πολυετή, στενόφυλλα και πλατύφυλλα ζιζάνια. Μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα ανθεκτικότητας στο glyphosate, όχι όμως τις κόνυζες και τις ήρες.

Diflufanican+iodosulfuron (ντιφλουφενικάν+ιοντοσούλφουρον)

Το ζιζανιοκτόνο αυτό κυκλοφορεί με το εμπορικό όνομα Musketeer. Μπορεί να εφαρμοστεί στην καλλιέργεια της ελιάς. Είναι προφυτρωτικό ή νωρίς μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο και καταπολεμά ετήσια στενόφυλλα και πλατύφυλλα ζιζάνια. Μπορεί να ελέγξει ικανοποιητικά (μόνο του ή σε συνδυασμό με το glyphosate) τα είδη της κόνυζας (ή κυπαρισσάκια, Conyza spp.).

Flazasulfuron (φλαζασούλφουρον)

Το ζιζανιοκτόνο αυτό κυκλοφορεί με τα εμπορικά ονόματα Katana και Minsk. Μπορεί να εφαρμοστεί στις καλλιέργειες της ελιάς, της αμπέλου και των εσπεριδοειδών. Είναι προφυτρωτικό ή νωρίς μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο και καταπολεμά ετήσια στενόφυλλα και πλατύφυλλα ζιζάνια. Μπορεί να ελέγξει ικανοποιητικά (μόνο του ή σε συνδυασμό με το glyphosate) τα είδη της κόνυζας (ή κυπαρισσάκια, Conyza spp.).

Tribenuron (τριμπενουρόν)

Το ζιζανιοκτόνο αυτό κυκλοφορεί με τα εμπορικά ονόματα Granstar και Lizar. Μπορεί να εφαρμοστεί στην καλλιέργεια της ελιάς. Είναι μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο και καταπολεμά ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια. Μπορεί να συνδυαστεί με αγρωστωδωκτόνα για ταυτόχρονη καταπολέμηση στενόφυλλων ζιζανίων.

Propaquizafop (προπακουιζαφόπ)

Το ζιζανιοκτόνο αυτό κυκλοφορεί με τα εμπορικά ονόματα Agil και Zetrola. Μπορεί να εφαρμοστεί στις καλλιέργειες των ακρόδρυων, των μηλοειδών, των πυρηνοκάρπων και των εσπεριδοειδών. Είναι μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο και καταπολεμά ετήσια και πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια. Μπορεί να συνδυαστεί με διασυστηματικά, μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα που ελέγχουν πλατύφυλλα ζιζάνια.

Fluazifop (φλουάζιφοπ)

Το ζιζανιοκτόνο αυτό κυκλοφορεί με τα εμπορικά ονόματα Fusilade, Filwin, Steno, Ypsilon Florin και Fusikill. Μπορεί να εφαρμοστεί στις καλλιέργειες των εσπεριδοειδών. Είναι μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο και καταπολεμά ετήσια και πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια. Μπορεί να συνδυαστεί με διασυστηματικά, μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα που ελέγχουν πλατύφυλλα ζιζάνια.

Quizalofop (κουιζάλοφοπ)

Το ζιζανιοκτόνο αυτό κυκλοφορεί με τα εμπορικά ονόματα Targa, Jaguar, Wish Top, Quick και Phytostar. Μπορεί να εφαρμοστεί στις καλλιέργειες των ακρόδρυων, της αμπέλου, των πυρηνοκάρπων, των μηλοειδών και των εσπεριδοειδών. Είναι μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο και καταπολεμά ετήσια και πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια. Μπορεί να συνδυαστεί με διασυστηματικά, μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα που ελέγχουν πλατύφυλλα ζιζάνια.

Πηγή - imathiotikigi.gr


Νεότερη Παλαιότερη
1231

نموذج الاتصال