Τι αλλάζει στο πρόγραμμα στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου

 


Τι αλλάζει στο πρόγραμμα στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου


Οι δικαιούχοι, τα κριτήρια, η χρηματοδότηση, το ύψος της ενίσχυσης

Αλλαγές στους δικαιούχους, τα κριτήρια επιλεξιμότητας, καθώς και στην χρηματοδότηση και τις επιλέξιμες προς ενίσχυση κυψέλες του προγράμματος στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους στον τομέα της μελισσοκομίας, προβλέπει τροποποιητική απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συγκεκριμένα, δικαιούχοι για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης είναι οι γεωργοί, οι οποίοι πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

α) είναι ενεργοί μελισσοκόμοι,

β) η έδρα της μελισσοκομικής τους εκμετάλλευσης βρίσκεται στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους και οι κατεχόμενες κυψέλες τους είναι μονίμως εγκατεστημένες σε αυτά,

γ) εάν ο κωδικός αριθμός της μελισσοκομικής τους εκμετάλλευσης, αντιστοιχεί σε Περιφερειακή Ενότητα, η οποία δεν αποτελείται αποκλειστικά από μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, οφείλουν να διαθέτουν βεβαίωση από τοπικό συλλογικό όργανο που άπτεται του τομέα της μελισσοκομίας (όπως ομάδα παραγωγών, ένωση παραγωγών, οργάνωση παραγωγών, μελισσοκομικό συνεταιρισμό, μελισσοκομικό σύλλογο), ότι δραστηριοποιούνται μόνιμα στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους,

δ) τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και την ενωσιακή νομοθεσία,

ε) υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Από το σύνολο των κατεχόμενων κυψελών των δικαιούχων οι οποίες είναι δηλωμένες στο Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο, επιλέξιμες προς ενίσχυση παραγωγικές κυψέλες είναι μόνο οι κατεχόμενες κυψέλες, οι οποίες κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από το έτος υποβολής της αίτησης, παρήγαγαν κατ’ ελάχιστο 5 χιλιόγραμμα μέλι, το οποίο ο κάτοχός τους το εμπορεύτηκε νομίμως.

Προϋπολογισμός, χρηματοδότηση και προσδιορισμός των επιλέξιμων προς ενίσχυση κυψελών

Το ποσό της δικαιούμενης ενίσχυσης καθορίζεται ετησίως σε 12 ευρώ ανά κατεχόμενη κυψέλη και μέχρι του συνολικού ποσού ενίσχυσης του 1.800.000 ευρώ, σύμφωνα με το εγκριθέν Πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το συνολικό διατιθέμενο ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης καθορίζεται σε 1.150.000 ευρώ ανά έτος.

Το συνολικό ποσό της συμπληρωματικής εθνικής χρηματοδότησης, το οποίο ανέρχεται σε 650.000 ευρώ ετησίως, εγκρίνεται ύστερα από την έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έγκριση κάλυψης της εθνικής συμμετοχής του Προγράμματος από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και εγγραφή του στη σχετική Συλλογική Απόφαση (ΣΑ).

Ο αριθμός των επιλέξιμων προς ενίσχυση κυψελών προκύπτει από το αποτέλεσμα της διαίρεσης των χιλιόγραμμων του παραχθέντος μελιού που έχει διακινηθεί νομίμως κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από το έτος υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα, δια του αριθμού πέντε (5) (ελάχιστη ποσότητα  παραχθέντος και εμπορευόμενου μελιού ανά κατεχόμενη κυψέλη) στρογγυλοποιούμενο προς τον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

Εάν το γινόμενο του αριθμού των επιλέξιμων για ενίσχυση κυψελών επί τον αριθμό δώδεκα (ποσό της δικαιούμενης ενίσχυσης ανά κατεχόμενη κυψέλη), υπερβαίνει το συνολικό ποσό ενίσχυσης, εφαρμόζεται ενιαία οριζόντια μείωση του ποσού ενίσχυσης ανά κατεχόμενη επιλέξιμη κυψέλη. Σε αυτή την περίπτωση, το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης ανά κατεχόμενη επιλέξιμη κυψέλη καθορίζεται από τη Διεύθυνση Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του ΥΠΑΑΤ.

https://www.in.gr

Νεότερη Παλαιότερη
1231

نموذج الاتصال