Έρχονται τα Σχέδια Βελτίωσης το Δεκέμβριο με 230 εκατ. ευρώ προϋπολογισμό για Νέους Αγρότες και επαγγελματίες


 

Τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η διαβούλευση για την νέα πρόσκληση των σχεδίων βελτίωσης (υπομέτρο 4.1.5 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας), σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπ.Α.ΑΤ.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014 - 2020 με πόρους 180 εκ. ευρώ από το μέσο ανάκαμψης και με νομικές δεσμεύσεις που εκτιμάται ότι μπορούν να ανέλθουν έως τα 230 εκ. ευρώ, τον Δεκέμβριο του 2022 θα προκηρυχθεί η δράση 4.1.5 σχετικά με την υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και τη ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (υπερδέσμευση περίπου 30%).

Η υποβολή αναμένεται να εκκινήσει στο τέλος του έτους και θα είναι αποκλειστικά ηλεκτρονική μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.

Επιλέξιμα θα είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Για τα φυσικά πρόσωπα οι κυριότερες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας είναι:

1. Η εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων με την ιδιότητα του επαγγελματία γεωργού (όχι ως νεοεισερχόμενου) ή η ιδιότητα του δικαιούχου του υπομέτρου 6.1 - Νέοι Αγρότες κατά την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή του αιτήματός του.

2. Η υποβολή παραδεκτής δήλωσης ΟΣΔΕ το έτος 2022.

3. Η ύπαρξη ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.

Οι επενδύσεις

Οι κυριότερες επιλέξιμες επενδύσεις είναι οι εξής:

 • Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων μεταφερόμενων οικίσκων φιλοξενίας εργατών.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών.
 • Επενδύσεις σε ΑΠΕ.
 • Επενδύσεις σε διαχείριση αποβλήτων.
 • Γενικές Δαπάνες (αμοιβές μελετητών, δαπάνες για έκδοση αδειών κ.λπ.)

Δεν ενισχύονται, μεταξύ άλλων:

 • Ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός .
 • Ο Φ.Π.Α.
 • Οι δαπάνες για αγορά ζώων.
 • Οι δαπάνες για αγορά ετήσιων φυτών ή φυτών που εγκαθίστανται με σπορά.
 • Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού.

Τα βαθμολογική κριτήρια

Στα βαθμολογικά κριτήρια περιλαμβάνονται:

1. Ο παραγωγικός προσανατολισμός της εκμετάλλευσης.

2. Το οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης.

3. Η δυναμική του δικαιούχου και της εκμετάλλευσης.

4. Οι επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις πυρόπληκτων περιοχών.

5. Το είδος της επενδυτικής δαπάνης με έμφαση στην ψηφιακή γεωργία και τις ΑΠΕ.

6. Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων.

7. Η εισαγωγή / χρήση καινοτομίας.

8. Η συμμετοχή σε κλάδους προτεραιότητας της Περιφέρειας.

Αξιολόγηση αιτήσεων

Τη λήξη της υποβολής των αιτήσεων ακολουθεί συγκριτική αξιολόγηση, βαθμολογική κατάταξη και ένταξη στο μέτρο όσων αιτήσεων καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης. Για την ταχύτερη αξιολόγηση της αίτησης θα διευρυνθεί το μητρώο των αξιολογητών αιτήσεων στήριξης.


Πηγή giorgoskatsadonis.blogspot.com

Νεότερη Παλαιότερη
1231

نموذج الاتصال