Η Νέα ΚΑΠ με απλά λόγια: Όλες οι νέες δράσεις ενίσχυσης των µελισσοκόµων από το 2023


 

  • Εξαετείς οι δεσμεύσεις για τη Βιολογική Μελισσοκομία, από 1.650 ευρώ/έτος η ενίσχυση 
  • Επιχορηγούνται εξοπλισμός για την αποφυγή κλοπών και φύτευση μελισσοκομικών φυτών
  • Έρευνα, μάρκετινγκ, και ΠΟΠ στις προτεραιότητες


Σειρά παρεμβάσεων για τη μελισσοκομία περιλαμβάνει το Στρατηγικό Σχέδιο της χώρας για τη νέα προγραμματική περίοδο, τόσο μέσω του Τομεακού Προγράμματος Μελισσοκομίας, όσο και μέσω του Δεύτερου Πυλώνα. Δράσεις όπως η παροχή συμβουλών, η οικονομική στήριξης της νομαδικής μελισσοκομίας, η προώθηση της βιολογικής μελισσοκομίας, αλλά και η δυνατότητα συμμετοχής σε επενδυτικά προγράμματα σκιαγραφούν σε γενικές γραμμές τη στοχοθεσία της Ελλάδας στον τομέα της μελισσοκομίας.

 Εκτός από τις 7 παρεμβάσεις που θα ενεργοποιηθούν στο Τομεακό Πρόγραμμα Μελισσοκομίας, με συνολικό προϋπολογισμό 30,59 εκατ. ευρώ, η μελισσοκομία μπορεί να ενισχυθεί και μέσω του Δεύτερου Πυλώνα και συγκεκριμένα μέσω των παρεμβάσεων Π3-73-2.1 «Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων που συμβάλουν στην Ανταγωνιστικότητα» και Π3-73-2.3 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων». 

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του Στρατηγικού Σχεδίου, «η μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων που αποτελεί στόχο πληθώρας παρεμβάσεων και η φύτευση φυτών για την προέλκυση των επικονιαστών (οικολογικά σχήματα) λειτουργούν επ’ ωφελεία της μελισσοκομίας, όπως επίσης και  η παρέμβαση Π3-70-1.6 «Ενισχύσεις για την ανάληψη πρόσθετων γεωργο-περιβαλλοντικών υποχρεώσεων από τους μελισσοκόμους για την προστασία των μελισσοσμηνών και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας»

➧ Τομεακό Πρόγραμμα Μελιού Συμβουλές, εκπαίδευση & τεχνική βοήθεια προς μελισσοκόμους και οργανώσεις μελισσοκόμων, με προϋπολογισμό ύψους 8.362.000 ευρώ

Δράση 1: Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας 

Δικαιούχοι για τη λειτουργία των Κέντρων Μελισσοκομίας είναι Αγροτικοί – Μελισσοκομικοί Φορείς.

 Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι ακαθάριστες δαπάνες απασχόλησης προσωπικού για το χρονικό διάστημα που καλύπτεται από τη σύμβαση μεταξύ του δικαιούχου φορέα υλοποίησης της δράσης και του απασχολούμενου προσωπικού και λοιπές λειτουργικές δαπάνες. 

Η παροχή της ενίσχυσης γίνεται με βάση τον αριθμό του προσωπικού και των λειτουργικών δαπανών, που είναι συνάρτηση του αριθμού των μελισσοκόμων που εξυπηρετούν και της γεωγραφικής κάλυψης. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης είναι στο 50%. 

Δράση 2: Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας 

Το «Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας» είναι ψηφιακό μέσο για την τεχνική υποστήριξη του τομεακού προγράμματος μελισσοκομίας. Δικαιούχος της Δράσης είναι το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (MAIX). 

Ως επιλέξιμες καθορίζονται οι αμοιβές έκτακτου προσωπικού για τη συντήρηση, αναβάθμιση και υποστήριξη των εφαρμογών του δικτύου και δαπάνες εξωτερικών συνεργατών για την παρακολούθηση και υποστήριξη του τομεακού προγράμματος μελισσοκομίας. Επίσης, επιλέξιμες δαπάνες είναι η προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λοιπών αναγκαίων υλικών και αναλωσίμων. 

Δράση 3: Εκπαίδευση – κατάρτιση μελισσοκόμων

 Η βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των μελισσοκόμων υλοποιείται μέσω της διενέργειας βραχυχρόνιων-ταχύρρυθμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που διοργανώνονται από τον ΕΛΓΟ-Δήμητρα και περιλαμβάνουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση. 

Το ύψος των αμοιβών των εκπαιδευτών, αλλά και το μέγιστο ποσό σε απόλυτους αριθμούς, ως ποσοστό του συνόλου του προϋπολογισμού, προσδιορίζεται στις υπουργικές αποφάσεις που διέπουν τη διοργάνωση των προγραμμάτων κατάρτισης. 

Εχθροί και Ασθένειες Μελισσών 

Πρόγραμμα στοχευμένης επιτήρησης και έγκαιρης ανίχνευσης του μικρού σκαθαριού της κυψέλης (Aethina tumida), με προϋπολογισμό 500.000 ευρώ Στόχος της παρέμβασης είναι η προστασία από ασθένειες των μελισσών που οφείλονται σε ενδεχόμενη εμφάνιση στη χώρα του μικρού σκαθαριού της κυψέλης. Οι δαπάνες για την υλοποίηση της παρέμβασης έχουν σκοπό την έγκαιρη ανίχνευση του σκαθαριού μέσω της ενεργητικής και στοχευμένης επιτήρησης σε μελισσοκομεία-δείκτες. που βρίσκονται εντός καθορισμένων ζωνών υψηλού κινδύνου. 

Δικαιούχοι είναι: 

α) Οι ενεργοί μελισσοκόμοι, κάτοχοι τουλάχιστον 40 κατεχόμενων κυψελών, με έδρα προσδιορισμένες περιοχές της Παρέμβασης, με την προϋπόθεση ότι δεν μετακινούν τις κυψέλες τους και ακολουθούν τις απαιτήσεις του προβλεπόμενου πρωτοκόλλου. 

β) Πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα που συμμετέχουν στην υλοποίηση του προγράμματος. 

Επιλέξιμες είναι: 

● Οι δαπάνες ενίσχυσης των μελισσοκόμων, που υπολογίζονται σε 150 ευρώ/κυψέλη ανά έτος, με δυνατότητα αναπροσαρμογής. Ο ελάχιστος και μέγιστος αριθμός των επιλέξιμων κυψελών ενός μελισσοκομείου-δείκτη καθορίζεται ενδεικτικά σε 10 και 20 κυψέλες αντίστοιχα, με δυνατότητα αναπροσαρμογής.

 ● Οι δαπάνες ενίσχυσης των πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων, που υπολογίζονται σε 120 ευρώ/κυψέλη ανά έτος, με δυνατότητα αναπροσαρμογής, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τις εκάστοτε συνθήκες. Ο ελάχιστος και μέγιστος αριθμός των επιλέξιμων κυψελών ενός μελισσοκομείου-δείκτη καθορίζεται ενδεικτικά σε 10 και 20 κυψέλες αντίστοιχα, με δυνατότητα αναπροσαρμογής εφόσον κριθεί απαραίτητο. 

Εξορθολογισμός της εποχιακής μετακίνησης των μελισσοσμηνών, με προϋπολογισμό 46.626.450 ευρώ

Η παρέμβαση, η οποία εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα, περιλαμβάνει δύο υπομέτρα. Στο πρώτο υπομέτρο «Εξορθολογισμός της νομαδικής μελισσοκομίας» περιλαμβάνονται δύο δράσεις.

Δράση 1

Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων Με τη δράση «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» ενισχύονται οι δικαιούχοι για δαπάνες, με σκοπό την αντικατάσταση παλιών και φθαρμένων κυψελών με νέες ή/και φθαρμένων κινητών βάσεων των κυψελών που χρήζουν αντικατάστασης ή/και συσκευών-εξαρτημάτων απαραίτητων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων, την παρακολούθηση της παραγωγής και την αποφυγή των κλοπών, όπως για παράδειγμα κάμερες παρακολούθησης του μελισσοκομείου, συσκευές ανίχνευσης-μικροτσίπ με GPS, φορητές ζυγαριές για την παρακολούθηση της παραγωγής, καταγραφείς δεδομένων (Data Loggers) αβιοτικών παραμέτρων εντός της κυψέλης, με άμεση επικοινωνία και ενημέρωση του μελισσοκόμου μέσω σύγχρονων τεχνολογιών (π.χ. 5G ή δορυφορικά συστήματα). 

Η αξία της κάθε κυψέλης αντικατάστασης καθορίζεται μέχρι το ποσό των 30 ευρώ, ενώ η καθαρή αξία της κάθε μεμονωμένης κινητής βάσης καθορίζεται μέχρι το ποσό των 9 ευρώ, με δυνατότητα αναπροσαρμογής εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τις συνθήκες. Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. 

Το ποσοστό αντικατάστασης κυψελών ανέρχεται σε 10%, ενώ το μέγιστο ποσοστό προμήθειας μεμονωμένων κινητών βάσεων καθορίζεται σε 20% επί των κατεχομένων κυψελών του μελισσοκόμου. Δικαιούχοι της δράσης είναι ενεργοί μελισσοκόμοι που διατηρούν μελισσοκομική εκμετάλλευση με τουλάχιστον 20 «κατεχόμενες κυψέλες» και είναι εγγεγραμμένοι στο μελισσοκομικό μητρώο. 

Δράση 2: 

Οικονομική Στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας Με τη δράση «Οικονομική Στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» ενισχύεται μέρος της δαπάνης για τη μετακίνηση κυψελών, με σκοπό την εκμετάλλευση των ανθοφοριών και των μελιτοεκκρίσεων.

Δικαιούχοι της δράσης είναι οι ενεργοί μελισσοκόμοι-κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή συνταξιούχοι του ΟΓΑ, κάτοχοι ενός ελάχιστου αριθμού κυψελών. Για τη δράση ορίζονται δύο περίοδοι μετακινήσεων των κυψελών, κατά τη διάρκεια εκάστου μελισσοκομικού έτους: α) Φθινοπωρινή – χειμερινή και β) εαρινή – θερινή περίοδος μετακινήσεων. 

Η υλοποίηση της δράσης εκ μέρους των δικαιούχων προϋποθέτει ότι μετακινούν κατά τη διάρκεια εκάστου έτους τουλάχιστον το 40% των κατεχομένων κυψελών, σε μία μετακίνηση ή περισσότερες, με τη χρήση: α) Ιδιόκτητων μελισσοκομικών ή αγροτομελισσοκομικών αυτοκινήτων (ΦΙΧ), ή/και β) φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης (ΦΔΧ), ή/και γ) πλοίων ή ιδιωτικών σκαφών, σε απόσταση μεγαλύτερη ή ίση των 50 χιλιομέτρων για την ηπειρωτική Ελλάδα, την Κρήτη και την Εύβοια και μεγαλύτερη ή ίση των 20 χιλιομέτρων για τη νησιωτική Ελλάδα, πλην της Κρήτης και της Εύβοιας.

Ειδικά για την περίπτωση των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους, επιλέξιμες είναι μόνο οι μετακινήσεις που πραγματοποιούνται είτε εντός του ίδιου νησιού, είτε σε άλλο μικρό νησί του Αιγαίου Πελάγους. Επιλέξιμη δαπάνη είναι το κόστος διοδίων, τα εισιτήρια πλοίου και το κόστος της μετακίνησης. 

Στο δεύτερο υπομέτρο «Πρόληψη ζημιών που προκαλούνται από δυσμενείς κλιματικές συνθήκες και προώθηση της ανάπτυξης και χρήσης πρακτικών διαχείρισης προσαρμοσμένων στις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες», περιλαμβάνεται μία δράση. 

Δράση: Εμπλουτισμός της μελισσοκομικής χλωρίδας – βελτίωση και της βιοποικιλότητας 

Η δράση «Εμπλουτισμός της μελισσοκομικής χλωρίδας – βελτίωση και της βιοποικιλότητας» περιλαμβάνει δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια σπορά – φύτευση μελισσοκομικών φυτών και στη καθιέρωση συνθηκών κατάλληλων για αύξηση του αριθμού των επικονιαστών – μελισσών που εγκαθίστανται στην περιοχή, μέσω της δημιουργίας και οριοθέτησης κατάλληλων θέσεων τοποθέτησης κυψελών. 

Χαρακτηριστικά είδη φυτών με διαφορετικές περιόδους ανθοφορίας ή μελιτοέκκρισης είναι το πεύκο, το έλατο, η δρυς, το θυμάρι, η καστανιά, διάφορα αρωματικά φυτά, ο ηλίανθος, το βαμβάκι, διάφορα οπωροφόρα. Δεν είναι επιλέξιμα για φύτευση φυτά που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα ή ζωοτροφές. 

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% και δικαιούχοι της δράσης είναι Αγροτικοί – Μελισσοκομικοί Φορείς. 

Μέτρα στήριξης για την αύξηση του αριθμού και του εύρους των αναλύσεων μελιού και μελισσοκομικών προϊόντων από διαπιστευμένα εργαστήρια, με στόχο τη διευκόλυνση των μελισσοκόμων στην εμπορία και στην αναβάθμιση της αξίας των προϊόντων τους, με προϋπολογισμό 2.250.000 ευρώ

Η παρέμβαση αφορά την πραγματοποίηση αναλύσεων δειγμάτων ελληνικού μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης σε διαπιστευμένα εργαστήρια, με σκοπό τον έλεγχο των φυσικοχημικών τους παραμέτρων, της διερεύνησης πιθανής ύπαρξης καταλοίπων φυτοπροστατευτικών ουσιών, αντιβιοτικών ή/και άλλων ξένων και επικίνδυνων ουσιών και ελέγχου της νοθείας.

Στο πλαίσιο της παρέμβασης, ενισχύονται: α) Η προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού για τη διενέργεια αναλύσεων μελιού και των άλλων μελισσοκομικών προϊόντων και β) το κόστος για τη διαπίστευση υφιστάμενου εργαστηρίου για την πραγματοποίηση εξειδικευμένων αναλύσεων (π.χ. για κατάλοιπα, βαρέα μέταλλα, φάρμακα, αντιβιοτικά κ.λπ.) στο μέλι και στα άλλα μελισσοκομικά προϊόντα. 

Ως δικαιούχοι ορίζονται: 

● Ενεργοί Μελισσοκόμοι

 ● Αγροτικοί μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί 

● Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ιδρύματα, Ινστιτούτα, Ιδιωτικά Εργαστήρια. Ως μέγιστο ύψος επιλέξιμων δαπανών καθορίζεται το ποσό των 30.000 ευρώ ανά δικαιούχο σε κάθε έτος. 

Η κλίμακα του ποσοστού επιχορήγησης των επιλέξιμων δαπανών, ανά δικαιούχο σε κάθε έτος καθορίζεται ως εξής

➧ Συνεργασία με ειδικευμένους φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της μελισσοκομίας και των μελισσοκομικών προϊόντων, με προϋπολογισμό 1.800.000 ευρώ Στα πλαίσια της παρέμβασης, ενισχύονται φορείς έρευνας και εκπαίδευσης για την υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας. 

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη διάσωση, βελτίωση και διατήρηση γενετικού υλικού ελληνικών πληθυσμών μελισσών, με την ενίσχυση του Εθνικού Φορέα Διαφύλαξης και Βελτίωσης του γενετικού υλικού των Ελληνικών Φυλών Μελισσών, καθώς και στην καταγραφή, χαρτογράφηση αξιολόγηση και διαχείριση της μελισσοκομικής χλωρίδας

➧ Προώθηση, επικοινωνία και μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων δράσεων και δραστηριοτήτων παρακολούθησης της αγοράς, που αποσκοπούν ιδίως στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών, με προϋπολογισμό 1.150.000 ευρώ

Στόχος της Παρέμβασης είναι η ανάδειξη της ποιότητας και της διατροφικής αξίας του ελληνικού μελιού και των άλλων μελισσοκομικών προϊόντων και η προβολή του κλάδου της μελισσοκομίας τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και στο εξωτερικό. Δικαιούχοι είναι: 

● Ενεργοί μελισσοκόμοι 

● Νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από το ΥΠΑΑΤ 

● Αγροτικοί μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί 

● Πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, ινστιτούτα 

● Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία δραστηριοποιούνται και στον τομέα της παραγωγής και της εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων. 

Επιλέξιμες δαπάνες: Η κάλυψη της δαπάνης α) συμμετοχής σε εκθέσεις προώθησης του προϊόντος με τη δημιουργία εκθεσιακών περιπτέρων με ενδεικτικό κόστος μέχρι τα 10.000 ευρώ ανά δικαιούχο ετησίως, β) συμμετοχής σε εκδηλώσεις/ημερίδες/συνέδρια με ενδεικτικό κόστος μέχρι τα 2.000 ευρώ ανά δικαιούχο ετησίως, γ) διοργάνωσης εκδηλώσεων/ημερίδων/συνεδρίων με ενδεικτικό κόστος μέχρι τα 20.000 ευρώ ανά δικαιούχο ετησίως, δ) επιμέλειας και δημιουργίας έντυπου ή/και οπτικοακουστικού ενημερωτικού υλικού με ενδεικτικό κόστος μέχρι τα 5.000 ευρώ ανά δικαιούχο ετησίως, ε) ραδιοφωνικής, τηλεοπτικής ή/και διαδικτυακής προβολής με ενδεικτικό κόστος μέχρι τα 5.000 ευρώ ανά δικαιούχο ετησίως και στ) υλοποίησης έρευνας αγοράς του μελιού και των λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων, μέχρι τα 30.000 ευρώ ετησίως και μόνο για τους δικαιούχους που πληρούν το κριτήριο επιλεξιμότητας.

➧ Δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των μελισσοκομικών προϊόντων, με προϋπολογισμό ύψους 500.000 ευρώ

Στο πλαίσιο της παρέμβασης εντάσσεται η ταυτοποίηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των διαφόρων τύπων ελληνικού μελιού και των άλλων μελισσοκομικών προϊόντων. Στόχος, η αναγνώριση μελιού και των λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων ως ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ. 

Στις επιλέξιμες δαπάνες μπορεί να συμπεριλαμβάνονται: α) Έξοδα προμήθειας ειδικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων αναλύσεων, που είναι απόλυτα εξειδικευμένες σε συγκεκριμένες φυσικοχημικές ιδιότητες, β) αμοιβές προσωπικού και παροχής υπηρεσιών εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, γ) έξοδα δειγματοληψίας και αποστολής δειγμάτων, δ) έξοδα για οδοιπορικά και εκτός έδρας αποζημιώσεις του απασχολούμενου προσωπικού. 

Δικαιούχοι συμμετοχής στη δράση είναι: 

● Αγροτικοί μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί

 ● Πανεπιστημιακά – Ερευνητικά Ιδρύματα και Ινστιτούτα, 

● ΕΛΓΟ-Δήμητρα 

● Ιδιωτικοί φορείς με αποδεδειγμένη εμπειρία 

Για την υλοποίηση της δράσης, προβλέπεται η συνδυαστική κατανομή πόρων ως ακολούθως:

 *Βοτανικός και γεωγραφικός χαρακτηρισμός επιλεγμένων κατηγοριών ελληνικών μελιών και άλλων μελισσοκομικών προϊόντων με ενδεικτικό κόστος έως 50.000 ευρώ/δικαιούχο/ έτος. 

*Ταυτοποίηση αμιγών μελιών (κύριας βοτανικής προέλευσης) με έντονο ενδιαφέρον και μελιών διαφορετικής γεωγραφικής προέλευσης από περιοχές με έντονο μελισσοκομικό ενδιαφέρον με ενδεικτικό κόστος έως 35.000 ευρώ/δικαιούχο/έτος. 

*Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων και προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ, με ενδεικτικό κόστος έως 20.000 ευρώ/δικαιούχο/έτος. 

*Σύνταξη και υποβολή μελετών για την αναγνώριση των προϊόντων ως ΠΟΠ/ΠΓΕ με ενδεικτικό κόστος έως 10.000 ευρώ/δικαιούχο/έτος.

Πηγή www.ypaithros.gr

Νεότερη Παλαιότερη
1231

نموذج الاتصال