Τι θα αλλάξει στο επόμενο πρόγραμμα νέων αγροτών 2023-2027


 

Το ποσό ενίσχυσης παρέχεται υπό την μορφή κεφαλαίου μη επιστρεπτέας ενίσχυσης και διαμορφώνεται από 30.000 ευρώ έως και 42.500 ευρώ ανά δικαιούχο

Το ποσό των 590 εκατ. ευρώ για την προγραμματική περίοδο 2023 – 2027 προβλέπεται για το πρόγραμμα των νέων αγροτών στη νέα ΚΑΠ, το οποίο θα συνδεθεί με τη σύσταση αγροτικών επιχειρήσεων.

Κατά τη σύνταξη του Στρατηγικού Σχεδίου της νέας ΚΑΠ 2023-2027, η δημογραφική ανανέωση των απασχολούμενων ιεραρχήθηκε υψηλά στις ανάγκες, όπως επίσης και η ανάγκη «η  στήριξη των νέων γεωργών να οδηγεί στη δημιουργία βιώσιμων και ανταγωνιστικών γεωργικών  εκμεταλλεύσεων». Η αύξηση του ποσού του πριμ της πρώτης  εγκατάστασης από το επίπεδο των 20.000 ευρώ την περίοδο 2014-2020 στα 40.000 ευρώ έγινε με γνώμονα την εξυπηρέτηση της συγκεκριμένης ανάγκης.

Αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών

Η αύξηση του αριθμού των αγροτών ηλικίας μικρότερης των σαράντα ετών εξυπηρετεί τόσο τη δημογραφική ανανέωση των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα, με στόχο τη βελτίωση της αναλογίας των γεωργών με ηλικία μικρότερη των 35 ετών σε σχέση με τους γεωργούς ηλικίας άνω των 55 ετών, ώστε να συγκλίνει η χώρα  με το μέσο ευρωπαϊκό όρο, όσο και στην πληθυσμιακή αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών και ιδιαίτερα εκείνων που παρουσιάζουν τα εντονότερα προβλήματα (ορεινές, αραιοκατοικημένες περιοχές).

Η  διαθέσιμη δημόσια δαπάνη για την ενίσχυση της παρέμβασης ανέρχεται  σε  590.000.000 ευρώ για την προγραμματική περίοδο 2023 – 2027, σύμφωνα με την χρηματοδοτική κατανομή του προϋπολογισμού του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ.

Το ποσό ενίσχυσης

Το ποσό ενίσχυσης παρέχεται υπό την μορφή κεφαλαίου μη επιστρεπτέας ενίσχυσης και διαμορφώνεται από 30.000 ευρώ έως και 42.500 ευρώ ανά δικαιούχο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο). Το βασικό ποσό ενίσχυσης θα είναι 30.000 για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που θα έχουν (στη μελλοντική κατάσταση) φυτική – μικτή παραγωγική κατεύθυνση.

Το ποσό αυτό θα διαμορφώνεται έως και 42.500 ευρώ, με βάση τα εξής:

  • αύξηση κατά 2.500 ευρώ εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές  ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά
  • αύξηση κατά 10.000 ευρώ για ζωική παραγωγική κατεύθυνση (στη μελλοντική κατάσταση) της εκμετάλλευσης.

Να σημειωθεί, ότι η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την ένταξη του νέου γεωργού και αντιστοιχεί στο 70% της συνολικής ενίσχυσης και το υπολειπόμενο 30% με την ολοκλήρωση του επιχειρησιακού του σχεδίου.

Πηγή www.in.gr

Νεότερη Παλαιότερη
1231

نموذج الاتصال