Τι ισχύει με τις δηλώσεις κατεχόμενων κυψελών


 

Ποια δικαιώματα χάνουν οι μελισσοκόμοι

Υποχρεωτική για όλους τους ενεργούς μελισσοκόμους είναι η δήλωση κατεχομένων κυψελών, η οποία υποβάλλεται μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου και της 20ης Νοεμβρίου κάθε έτους.

Ενεργός μελισσοκόμος ο οποίος υποβάλλει τη δήλωση κατεχομένων κυψελών μεταξύ της 21ης Οκτωβρίου και της 20ης Νοεμβρίου κάθε έτους, συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στο δείγμα επιτόπιου ελέγχου.

Δικαιώματα που χάνονται

Όπως επισημαίνει η ΔΑΟΚ ΠΕ Κορινθίας, αν παρέλθει διάστημα ενός  έτους από την αμέσως προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης κατεχομένων κυψελών, χωρίς ο μελισσοκόμος να προβεί στην προβλεπόμενη δήλωση, αποστερείται των παρακάτω δικαιωμάτων:

α) συμμετοχής σε δράσεις εθνικών ή/και ενωσιακών μέτρων στήριξης και ενίσχυσης του αγροτικού τομέα εν γένει και του τομέα της μελισσοκομίας ειδικότερα, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας,

β) ασφάλισης στον Ελληνικό Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) και αποζημίωσης σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή αντίξοων καιρικών συνθηκών,

γ) αποζημίωσης σε περιπτώσεις επιβολής κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου που αφορά τη μελισσοκομία,

δ) συμμετοχής σε προγράμματα επικονίασης της αυτοφυούς ή καλλιεργούμενης βλάστησης ή σε διαδικασίες εκμίσθωσης των κατεχομένων κυψελών, με σκοπό την προαγωγή της επικονίασης καλλιεργημένων εκτάσεων,

ε) για τον ενεργό μελισσοκόμο, η περιοχή τοποθέτησης των κυψελών αποτελεί χώρο εργασίας, και κάθε μετακίνηση του νόμιμου κατόχου των κυψελών ή του «υπεύθυνου μελισσοκομείου» από και  προς τον χώρο τοποθέτησης των κυψελών, νοείται ως μετακίνηση από και προς την εργασία, με την προϋπόθεση ότι η περιοχή τοποθέτησης και οι εν γένει μετακινήσεις των τρεχουσών δηλούμενων κυψελών έχει δηλωθεί στο Μητρώο.

Οι υποχρεώσεις

Να σημειωθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι ενεργοί μελισσοκόμοι είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση στο Μητρώο τουλάχιστον δύο  φορές κατ’ έτος:

α) της ετήσιας παραγόμενης ποσότητας μελιού και λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων και

β) της ποσότητας μελιού και λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων που διακινεί -εμπορεύεται νόμιμα στην αγορά, με ταυτόχρονη ψηφιακή καταχώρηση των σχετικών παραστατικών.

Νεότερη Παλαιότερη
1231

نموذج الاتصال