Καταπολέμηση Βαρρόα με Φλουμεθρίνη: Μέθοδοι και Αποτελεσματικότητα" "Η Χρήση Φλουμεθρί


 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

α)Εγκεκριμένα: POLYVAR BAYER YELLOW. Κίτρινες ταινίες εμποτισμένες με 275 mg φλουμεθριν. Τοποθετούνται μπροστά στην είσοδο. Οι συλλέκτριες μέλισσες εισέρχονται στην κυψέλη από οπές των ταινιών, λαμβάνουν την δ.ο.και τη μεταφέρουν στις υπόλοιπες μέλισσες. Οι ταινίες παραμένει στην είσοδο για 9 εβδομάδες, όχι περισσότερο από 4 μήνες γιατί εξασθενίζει η δ.ο.και δημιουργεί προϋποθέσεις ανθεκτικότητας στη βαρρόα.


BAYVAROL BAYER: Πλαστικές ταινίες που περιέχουν 3,5 mg φλουμεθριν . Δύοταινίες/10άρι μελίσσι για 6 εβδομάδες. Τοποθέτηση μόνο στη γονοφωλιά. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σε μελίσσια με μεγάλη προσβολή και γόνο 94-98%. Σε μελίσσια με μικρή προσβολή 20-40%’ 

Β) Μη εγκεκριμένα:Varostop Βουλγαρίας. Λωρίδες καπλαμά εμποτισμένες με φλουμετριν. Η αποτελεσματικότητα δεν είναι πάντα εγγυημένη. 

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ

Δεν δημιουργεί προβλήματα τοξικότητας στις μέλισσες.  

Η μέση οξεία θανατηφόρος δόσης (LD50) του φλουμεθριν είναι 0.52 και 0.17 pg /μέλισσα μετά από 24 και 48 ώρες αντίστοιχα.

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ

Σύμφωνα με τον Καν. 37/2010 δεν απαιτείται καθορισμός ανεκτών συγκεντρώσεων υπολειμμάτων στο μέλι. Εάν βρεθούν υπολείμματα στο μέλι καθορίζεται η αποδοχή ή όχι των συγκεντρώσεων από την επικινδυνότητα στον καταναλωτή σύμφωνα με την ημερήσια αποδεκτή κατανάλωση (ADI) η οποία είναι ίση με 4 μg/kg σωματικό βάρος.

πηγή: Ανδρέας Θρασυβούλου, καθηγητής Μελισσοκομίας, Α.Π.Θ

Νεότερη Παλαιότερη
1231

نموذج الاتصال